Sekretesspolicy Pubba iPhone Applikation & Pubba.se

Din sekretess som användare är mycket viktig för oss på Pubba. Vi har därför ett par fundamentala principer, vilka är:

 1. Vi ber aldrig om personlig information om vi inte verkligen behöver det.
 2. Vi delar inte med oss av din personliga information till någon utanför Pubba förutom om det finns misstanke om brott med rättslig påföljd, eller för att kunna skydda våra rättigheter.
 3. Vi sparar ingen personlig information på våra servrar förutom om det är nödvändigt för tjänstens funktioner.
 4. Vi delar aldrig ut personlig information till tredje part.

Facebook

 1. Vi publicerar inget via Facebook i ditt namn utan att informera dig innan.
 2. Vi använder endast den informationen vi behöver för att kunna erbjuda tjänsten.
 3. Pubbas iPhone-applikation sparar endast information lokalt på telefonen.
 4. Pubbas webbplats använder Facebook för att identifiera dig som användare.
 5. Pubbas webbplats använder Facebook för att kunna identifiera dig när du skriver kommentarer samt för att publicera ditt förnamn tillsammans med den profilbild som du har på Facebook.

Hemsidebesökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer, samlar Pubba icke personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom typ av webbläsare, språk, hänvisningswebbplatsen, samt datum och tid för varje besökares begäran. Pubbas avsikt att samla in icke-personlig information är för att bättre förstå hur Pubbas besökare använder webbplatsen. Från en tid till en annan kan Pubba släppa icke personligt identifierande information i aggregatet, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av vår webbplats. Pubba samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP)-adresser för inloggade användare.        

Applikationer och webbplats

 1. Pubba reserverar sig för eventuella informationsfel.
 2. Pubba kan inte ställas till svars för eventuella informationsfel.

Cookies

En cookie är en sträng av information som en webbplats lagrar på besökarens dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återkommer. Pubba använder cookies för att hjälpa Pubba att identifiera och spåra besökare. Pubbas besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare på att neka cookies innan de använder webbplatsen Pubba, med påföljden att vissa funktioner i webbplatsen Pubba kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av dessa cookies.

Sekretesspolicy ändringar

Även om de flesta förändringar sannolikt kommer att vara små, kan Pubba ändra sin sekretesspolicy från en tid till en annan, och i Pubbas eget gottfinnande. Pubba uppmuntrar besökarna att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella förändringar av vår sekretesspolicy. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella förändringar i denna sekretesspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan förändring.

Ändringar

Senast ändrat: 2012-05-01

Privacy Policy Pubba iPhone Applications & Pubba.se

Your privacy is critically important to us. At Pubba we have a few fundamental principles:

 1. We never ask for personal information unless we truly need it.
 2. We will not share your personal information to anyone outside Pubba unless there is suspicion of a crime with impunity, or to protect our rights.
 3. We do not store personal information on our servers unless it is necessary for the service functions.
 4. We never share any personal information to third-party.

Facebook

 1. We publish nothing via Facebook in your name without telling you before.
 2. We only use the information we need in order to deliver the features service.
 3. Pubba iPhone app saves only the information locally on the phone.
 4. Pubba website is using Facebook to identify you as a user.
 5. Pubba site use Facebook when writing comments to help identify you and to publish your first name along with your profile picture on Facebook.

Applications and websites

 1. Pubba assume any liability for information errors.
 2. Pubba can not be held liable for any information errors.

Website Visitors

Like most website operators, Pubba collects non-personally identifiable information, such as web browsers and servers typically make available, like browser language, referring site, and the date and time of each visitor request. Pubba intention to collect non-personal information is to better understand how visitors use the site. From one period to another Pubba can release non-personally identifying information in the aggregate, such as by publishing a report on trends in the use of its website. Pubba also collects potentially personally-identifying information such as Internet Protocol (IP) addresses for the logged in users.

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on your computer and that the visitor's browser provides to the website each time the visitor returns. Pubba use cookies to help Pubba to identify and track visitors. Pubba visitors who do not want cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using this site Pubba, with the drawback that certain features of this site Pubba may not function properly without cookies.

Privacy policy changes

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be small, Pubba can change its privacy policy from time to time, and in Pubbas sole discretion. Pubba encourages visitors to periodically check this page for eventual modifications of the Privacy Policy. Your continued use of the Site after any changes to this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Changes

Last update: 2012-05-01